เจ้าของ สวนทุเรียน ไม่ต้อนนรับ

วันก่อน ที่ผ่านมา เกิดฝนตกลมกระโชกแรงในพื้นที่จังหวัดตราด ส่งผ ลให้ห ล า ยพื้นที่มีต้นไม้ล้มทับถนนหลายสายทั้งถนนสายหลัก

ถนนสายรอง และถนนซอย ในพื้นที่อำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ และอำเภอคลองใหญ่

ทำให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องระดมกำลังเข้าช่วยเหลื อ ตั ดต้นไม้ออกจากถนน เพื่อให้การสัญจรนั้นเป็นไปตามปกตินอกจากนี้สวนทุเรี ย
นใ นพื้นที่ ม.1 ม.6 ม.7 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จ.ตราด ถู กพ ายุ หมุนพัดถล่มต้นทุเรียนโค่นรวมมากกว่า 50 ต้น

เสียหายไม่ต่ำกว่า 10,000 ถึง 15,000 กิโลก รั ม หากคิดเป็นเงินจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2-3 ล้านบาทโดยที่สวนทุเรียน ม.7 ต.เขาสมิง อ.
เขาสมิง นางสาวมะปรางค์ ปทุมมาลย์ อายุ 64 ปี พร้อมลูกสาวนางสุรีย์ พ่วงศิริ อายุ 40 ปี และเพื่อน

เดินสำรวจความเสียหายภายสวนทุเรียนที่ปลูกไว้ประมาณ 70-80 ต้น หลังถูกพายุหมุนพัดผ่านสวนทุเรียน พบว่าต้นทุเรียนทุกต้นถูก
ลมพัดลูกหล่นเสียหายประมาณ 5,000 กิโลกรัม

ต้นทุเรียนโค่น 3 ต้น มีลูกทุเรี ย น ต้นละ 100 ลูก เฉลี่ ย ลู ก ละประมาณ 3-4 กิโลกรัม คิดเป็นเงินเสียหายราว ๆ 810,000 บาท

นางสาวมะปรางค์ เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ตอนนี้ยังไม่สามารถทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่ เ กิ ด ขึ้นได้ ทำสวนทุเรียนถูกลมพัดจนลูกและต้น
เสียหาย ซึ่งช่วงเกิดเหตุก็ทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่มองต้นทุเรียนถูกพายุพัด และอีกไม่กี่วันทุเรียนก็จะตัดได้แล้ว โดยพ่อค้าได้เหมาตัดกิโล
กรัมละ 130 บาท เสียหายเกือบล้านบาท

ขณะที่นางสุรีย์ กล่าวว่า ทุเรียนที่ร่วงหล่นจากการประเมินแล้วก็คาดว่ าจะ มี ร า ว ๆ 2,000 ลูก ซึ่งทุกเรียนที่หล่นไม่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์หรือแปรรูปอะไรได้ ต้องทิ้งสถานเดียวขณะเดียวกันยังมีความกังวลอาจจะถูกพายุหมุนซ้ำอีกรอบที่สอง ซึ่ง ต อ น นี้ จะเร่งใช้
ไม้ค้ำต้นทุเรียนที่เสี่ยงจะถูกลมพัดโค่นอีก เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำ ที่สวนทุเรียนของนางสาวกชวรรณ

ไวกุล ม.1 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด ก็ถูกลมพายุพัดจนต้นทุเรียนโค่น 11 ตัน มีลูกทุเรียนร่วงประมาณ 1,000 ลูก น้ำหนักประมาณ
3,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าทางการตลาดไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท

อีกรายเป็นสวนทุเรียน ม.6 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด (เจ้าของไม่ขอระบุชื่อ) ได้แจ้งว่า มีต้นทุเรียนโค่นประมาณ 40 ต้น ทุเรียนร่ว ง ป
ร ะ มาณ 10,000 ลูก เสียห า ย ไม่ต่ำกว่า 32 ตัน หากคิดเป็นมูลค่าทางการต ล าด แล้วเสียหายไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท

ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม เพจ มีด่านบอกด้วย ระยองได้โพสต์ข้อความระบุว่า น่ารักไ ป อี ก แบบ555 วอนคุณลม

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *