วันเกิ ดโบราณว่าเป็นคนเก่ง ใครคิดร้ า ยต้องแพ้พ่ายกลับไป มีเ งิ นทองไม่เคยข า ดมือ

วันเกิ ดโบราณว่าเป็นคนเก่ง ใครคิดร้ า

ยต้องแพ้พ่ายกลับไป มีเ งิ นทองไม่เคยข า ดมือ

วันเกิ ดโบราณว่าเป็นคนเก่ง ใครคิดร้ า

ยต้องแพ้พ่ายกลับไป มีเ งิ นทองไม่เคยข า ดมือ

คนเกิ ดวันเส า ร์

คุณรู้ตัวไหมว่า คุณเป็นคนที่โลกส่ ว น ตั ว

สูงและเข้าใจย ากมาก

ที่สุดในบรรดา 7 วันเกิ

ด คุณมักจะมีมุมลึก ลั

บ ที่ คนรอบข้างไม่รู้

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *