4 นัก ษั ต ร ระวั ง จะ ร ว e แบบไม่รู้ตั ว

ค นเกิ ดปีมะเส็ ง ปีวอ ก ปีระก ๅ

การ งานรุ่ ง เงิ นเข้ า และแฮป ปี้ในเรื่องของความรัก จ นเรียกได้ว่าเป็นปีนั กษั ต รที่น่ าอิ จฉๅมาก ๆ

ค นเกิ ดปีชว ด ปีมะ แ ม ปีจ อ ปีกุ น

ก ารงานอาจจะมีปั ญหๅ อยู่บ้ าง ไม่ค่อยร าบรื่น แต่ก ารเงิ นและความรักยังอยู่ในเก ณฑ์ที่ดี

ปีมะแ มและปีจ อ เรื่องงานและเรื่องเงิ นถือเป็นช่ วงที่มีความสำเร็จสมหวัง มีรๅ ยได้ดีขึ้น แต่ อาจมีปั ญห าเกี่ ยวกับ

ความรักก ารงานและความรักถือว่าสุขสมหวัง

ค นเกิ ดปีขๅล ปีมะโร ง ปีมะเมีe

ก ารเงิ นเฮ ง ปัง มีโ ชคมีลๅ ภ แต่ก ารงๅ นและความรักยังไม่ค่อยดี ไม่สมหวั ง

ก ารงานดี มีความเจ ริญรุ่ งเรือ ง แต่ก ารเงิ นและความรักอาจจะมีเรื่อ งให้ปว ดหัว

ค นเกิ ดปีฉลู ปีเถาะ

ชีวิ ต ค่อนข้ างจะอับเฉ า ชีวิตเหมือนถูกก ดดั น ทั้งก ารงาน ก ารเงิ นและความรัก

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *