ค นทั้ง 7 วันเกิ ดวันไหนจะมีโ ชคด้านก ารเงิ นบ้ าง

โดย…หมอพลอย สวนผึ้งก ารพย ากรณ์ร ายสัปดาห์ประจำวันที่ 5-11 เมษายน 2564 ตรงกับจันทรคติประจำวันจันทร์ แ รม ๘ ค่ำ

เดือน ๕ ปีฉลู ถึงวันอาทิตย์ แ รม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีฉลู ดาวมฤตยู (๐) สถิตร าศีเมษ,ดาวอังค าร(๓) ดาวร าหู (๘) ร่วมสถิตร าศีพฤษภ, ดาวเกตุ (๙) สถิตร าศีตุลย์, ดาวจันทร์ (๒)
ดาวเสาร์ (๗) ร่วมสถิตร าศีมังกร, ดาวพฤหัสบดี (๕) สถิตร าศีกุมภ์, ดาวอาทิตย์ (๑) ดาวพุธ (๔)

ดาวศุกร์ (๖) ร่วมสถิตร าศีมีน เป็นช่ วงที่ดาวด วงใหญ่มีก ารโคจรย้ ายสถิต แต่มนฑ์ และบ างดวงพักรจร เดินไม่ปกติต ามระบบสุริย าย่อมมีอิทธิพลต่อค นทั้ง ๗ วัน ดังนี้ท่ านที่เกิ
ดวันอาทิตย์

สัปดาห์นี้ อยู่ในช่วงเวลาของก ารรอคอยบ างสิ่งบ างอย่ างอยู่ อารมณ์เบื่ อๆ เซ็งๆ หงุดหงิด งุ่นง่าน แบบอารมณ์ศิลปินเดี่ ยวก ารงาน

สัปดาห์นี้ ได้เวลาเดินทาง จะได้เริ่มงานให ม่ๆ ต้องออกทำงานนอกพื้นที่ หรือทำงานที่ต้องเดินทางบ่อย ข ายของออนไลน์ พืชผลก ารเกษ ตรจะดีมากก ารเงิ นสัปดาห์นี้ ท่ านที่รอฟัง
ข่าวเรื่องเงิ นก็จะได้รับข่ าวดี ส่วนร ายรับ ร ายจ่ ายก็ยังควบคุมก ารใช้จ่ ายได้อยู่ ไม่กระทบอะไรมากมาย

ความรักสัปดาห์นี้ สำหรับค นโสด มีเกณฑ์พบรักต่ างวัย ส่วนค นมีคู่ ได้รับข่ าวดีด้วยกัน หรือได้ของขวัญของพิเศษจ ากค นรักสุขภาพ

สัปดาห์นี้ ระวั งเรื่องความเครี ยด คิดมาก วิตกกังวล จะส่งผลให้เป็นโ รคซึมเศร้ าได้ ควรออกไปพบผู้ค น ออกกำลังก าย โดนแดดโดนแสงบ้ างเส ริมด วงสัปดาห์นี้ แนะนำหยอดตู้รับ
บริจ าค 6 บ าท

ท่ านที่เกิ ดวันจันทร์

สัปดาห์นี้ มีเก ณฑ์พบปะญาติพี่น้อง ได้ไปทำบุญร่วมกัน ได้รับข่ าวดี ชีวิต มีก ารเปลี่ ยนแป ลงไปในทางที่ดีขึ้นการงาน

สัปดาห์นี้ มีเกณฑ์ได้รับงานพิเศษๆ ที่โดนใจ เป็นช่วงที่กำลังเร่งสะสางงานที่คั่งค้างอยู่ให้เสร็จเรียบร้อยก ารเงินสัปดาห์นี้ ก ารเงิ นช่ วงนี้มีเรื่องให้ใช้จ่ ายตลอด หามาใช้ไป ไม่มีเงิ
นเก็บสำหรับท่ านที่ติดต่อเรื่องก ารเงิ นไว้ให้รออีกระยะนึงจะสมหวัง อย่ าเพิ่งใจร้อน

ความรักสัปดาห์นี้ สำหรับค นโสด ช่ วงนี้ได้แต่เป็นศิร านี ให้เพื่อนไปก่อน ส่วนค นมีคู่ เป็นช่ วงที่มีความกังวล ต้องดูแลเอาใจใส่ค นในคร อบครั วเป็นพิเศษสุขภาพ

สัปดาห์นี้ ระวั งปั ญห าเกี่ยวกับเรื่องคอ บ่ า หัวไหล่ กล้ ามเนื้ออักเสบ และปัญหาภายในสตรี มดลู ก ปีกมดลู ก รังไข่เส ริมด วงสัปดาห์นี้ แนะนำทำบุญเลี้ ยงน้ำค นจร

ท่ านที่เกิ ดวันอังค าร

สัปดาห์นี้ มีความสุขกับพื้นที่ส่วนตัวกับค นรู้ใจ เป็นช่ วงเวลาพักผ่อนหย่ อนใจ หลังจ ากเคร่งเครี ยดมานานก ารงานสัปดาห์นี้ มีความสุขดีกับงานที่ทำอยู่ มีโอก าสได้รับข่ าวดีเรื่อง
งาน มีค นให้ความช่ วยเหลืออุปถั มภ์ก ารเงิ นสัปดาห์นี้ หมุนคล่องขึ้น ถึงมีร ายจ่ายมาก ก็ไม่ถึงกับเดือดร้อน ก ารเงิ นไปได้เรื่ อยๆความรัก

สัปดาห์นี้ สำหรับค นโสด ต้องอยู่เหงาๆ กันต่ออีกซักระยะ ส่วนค นมีคู่มีก็เหมื อนไม่มี ทั้งที่อยู่ใก ล้กันแต่กลับเหงาๆสุขภาพสัปดาห์นี้ ระวั งปั ญห าเกี่ ยวกับปอด และหัวใจ เส้นเอ็นต่
างๆ ในร่ างก าย ควรออกกำลังก ายและหมั่นเช็ คสุขภาพอยู่เป็นประจำเส ริมด วงสัปดาห์นี้ แนะนำทำบุญตักบ าตรพระเช้า ด้วยอาหารกลุ่ มผัดผักท่ านที่เกิ ดวันพุธ

สัปดาห์นี้ ได้ไปร่ วมกิจกร รม งานรื่นเริง มีเก ณฑ์ได้ไปร่วมงานบุญ พบปะสังสร รค์เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องก ารงาน

สัปดาห์นี้ ใครที่ทำงานอยู่แล้วงานก ารจะสำเร็จลุล่ วงไปได้ด้วยดี ใครที่รองานอยู่ มีเก ณฑ์ได้งานใหม่ กิจก ารให ม่ ช่องทางให ม่ๆก ารเงิ นสัปดาห์นี้ มีเห ตุต้องเสี ยเงิ นอย่ างหลีกเลี่
ยงไม่ได้ แต่ก็ยังมีช่องทางหาเงิ นได้อยู่ ไม่ถึงทางตันท่ านที่เกิ ดวันพฤหัสบดี

สัปดาห์นี้ ควรระวั งก ารใช้จ่ ายเรื่องเงิ นๆ ทองๆ ให้มาก หรือมีแผนปรับปรุงซ่อมแซมบ้ าน มีเรื่องต้องจ่ ายออกก ารงานสัปดาห์นี้ทำงานตัวเป็นเกลี ยว มีเรื่องให้ต้องรับผิ ดชอบมาก
แทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง หรือทำงานที่ต้องเดินทางบ่อยก ารเงิ น

สัปดาห์นี้ มีภ าระต้องใช้จ่ ายเยอะ โดยเฉพ าะภายในครอบครัว หามาเท่าไห ร่ก็ให้มีเห ตุต้องใช้ออกไปความรักสัปดาห์นี้ สำหรับค นโสด คู่แข่งเยอะ ส่วนค นมีคู่ มีเรื่องต้องดูแลค นใน
ครอบครัว หรือมีเรื่องให้รับผิ ดชอบร่ วมกันสุขภาพสัปดาห์นี้ ระวั งในเรื่องสัตว์มีพิษกัดต่อยต ามร่ างก าย ระวั งปั ญห าเกี่ ยวกับความเครี ยด พักผ่อนน้อย มีปั ญห าเกี่ยวกับข า และ
หลังเส ริมด วงสัปดาห์นี้ แนะนำนั่งสมาธิ งดเจรจ าท่ านที่เกิ ดวันศุกร์

สัปดาห์นี้ สิ่งที่ค าดหวังเอาไว้มาเร็วกว่าที่คิด จ ากชีวิตห่อเหี่ ยวเริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิมก ารงาน

สัปดาห์นี้ ได้ร่วมงานกับลู กน้องหรือบริว ารที่ดี ว่านอนสอนง่าย จะได้รับข่ าวดีในเรื่องงาน กิจก ารส่วนตัวไปได้สวยก ารเงิ นสัปดาห์นี้ ใจแ ข็งเข้าไว้ อย่ าจ่ ายเตลิด ถ้าคุมตัวเองไม่ดี
มีหวังกระเป๋าฉีกแน่นอน เพร าะสิ่งล่อตาล่อใจมันเยอะเหลือเกินความรักสัปดาห์นี้ สำหรับค นโสด แอบชอบใครอยู่ พย าย ามต่อไป ส่วนค นมีคู่ ให้ระวั งข้อผิ ดพล าดจ ากตัวเองจะทำ

ให้เกิ ดปั ญห ากันได้สุขภาพสัปดาห์นี้ ระวั งปั ญห าเกี่ ยวกับเส้นเอ็นอักเสบ มือ ข้อมือ และอุบัติเหตุที่เกิ ดจ ากไฟ ไฟดูด ไฟช็อต ไฟลวกเส ริมด วงสัปดาห์นี้ แนะนำแพ็คกระเป๋า

ออกไปเปลี่ ยนบรรย าก าศท่ านที่เกิ ดวันเสาร์

สัปดาห์นี้ เป็นช่ วงที่ต้องจัดก ารเรื่ องต่ างๆ ให้เข้ าที่เข้ าทาง จัดระเบี ยบให้กับชีวิตตัวเองก ารงานสัปดาห์นี้ มีเรื่องเข้ามาให้ต้องเครียดๆ ปวดหัว เกี่ยวกับงาน ผู้ร่วมงาน บริวาร แต่
เอาอยู่ เพียงแต่อย่าใจร้อนวู่วาม ใจเย็นเข้าไว้การเงินสัปดาห์นี้ ไม่ถึงกับร่ำร วย อยู่อย่ างพอเพียง แต่ก็ไม่ได้เดื อดร้อนอะไร เพร าะรู้จักใช้เงิน ประหยัดอดออม ไม่จ่ ายแบบไร้สาระความ
รักสัปดาห์นี้ สำหรับค นโสด มีโอก าสลมพัดหวน เจอแฟนเก่ า ส่วนคนมีคู่ถ้าทะเล าะกันไม่เข้ าใจกันก็มีโอก าสกลับมาคืนดี รักกันเหมือนเดิมสุขภาพสัปดาห์นี้ ระวั งปั ญห าเกี่ ยวกับโ
รคภูมิแ พ้ทุกช นิด แพ้ฝุ่น แพ้อาก าศ เป็นหวัด น้ำมูกไหล ไอจาม เจ็บคอ มาครบเซตเส ริมด วงสัปดาห์นี้ แนะนำหยอดตู้รับบริจ าค 10 บ าทขัอมูลposttoday

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *