ที่มาและความหมายอันแสนประทับใ จ ทีปังกร พ ร ะนามมหามงคล

ที่มาและความหมายอันแสนประทับใ จ ทีปังกร พ ร ะนามมหามงคล

สมเด็จพ ร ะเจ้าลู ก ย าเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุม า ร’ พ ร ะราชโอรสในพ ร ะบาทสมเด็จพ ร ะปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พ ร
ะวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และพ ร ะราชนัดดาในพ ร ะบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับสมเด็จพ ร ะนางเจ้าสิริกิติ์ พ ร ะบรมราชินีนาถ พ ร ะบรมราชชนนีพันปี
หลวง ซึ่งประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2548

เพจเราขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาและความหมายของพระนาม “สมเด็จพ ร ะ เจ้าลู ก ย า เธอ

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุม า ร” ซึ่งเปี่ยมด้วยความหมายอันเป็นมงคลและที่มาอันน่าประทับใ จ

สูติบัตรของสมเด็จพ ร ะเจ้าลู ก ย าเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร

สิริวิบูลยราชกุม า ร ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

จากพ ร ะนามและพ ร ะอิสริยยศก่อนหน้านี้ ‘พ ร ะเจ้าหลานเธอ พ ร ะองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ’ พ ร ะราชทานโดยพ ร ะอัยกา พ ร ะบาทสมเด็จพ ร ะบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 15

มิถุนายน 2548 ซึ่งในการนี้ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ยังทรงมีพ ร ะมหากรุณาธิคุณอธิบายความหมายของพ ร ะนามดังกล่าวไว้ว่า ผู้ทำประทีปคือปั ญ ญ าให้สว่างกระจ่างแจ้ง และผู้ทำ
เกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโ ช ติช่วง

ต่อมาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 พ ร ะบาทสมเด็จพ ร ะบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพ ร

ะกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนพ ร ะนามเป็นภาษาอังกฤษว่า His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti

นอกจากพระนามของดังกล่าว จะเป็นพ ร ะนามมหามงคลที่พ ร ะราชทานโดยในหลวง รัชกาลที่ 9 แล้ว คำว่า “ทีปังกร”

ยังมีที่มาอันเป็นมงคลทางพุทธศาสนาอีกด้วย เพราะเป็นพ ร ะนามของพ ร ะ พุทธเจ้าพ ร ะองค์หนึ่ง ในจำนวน 28 พ ร ะองค์ นั่นคือ พ ระ ทีปังกรพุทธเจ้า

จากนั้น เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ในการพ ร ะราชพิ ธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พ ร ะบาทสมเด็จพ ร ะปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พร

ะวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพ ร ะกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพ ร ะนามเป็น ‘สมเด็จพ ร ะเจ้าลู ก ย าเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูล
ยราชกุม า ร’

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *